logo-ThePUB.png, 16kB

Provozní řád The PUB Praha 6

 1. Vstupem do restaurace návštěvník souhlasí s provozním řádem.
   
 2. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky restaurace z obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování.
   
 3. Do restaurace není povoleno vnášet zbraně a zdraví nebezpečné látky.
   
 4. Do restaurace není povoleno vnášet drogy, vlastní jídlo a nápoje.
   
 5. Osoby podnapilé, pod vlivem drog, agresivní osoby a osoby jiného nevhodného stavu nebudou vpuštěny do restaurace.
   
 6. Při nevhodném chování, jako jsou nadměrně hlučné projevy, pohazování předmětů, šplhání po nábytku, úmyslné stříkání vody z oplachů sklenic po restauraci a jiných projevech obtěžujících ostatní zákazníky, bude host vyzván k opuštění restaurace.
   
 7. Návštěvníci jsou povinni zacházet s výčepním zařízením a dalším vybavením restaurace šetrně a podle instrukcí obsluhy.
   
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na plnou náhradu škody na vybavení restaurace způsobenou návštěvníkem.
   
 9. Do okamžiku úplné úhrady konzumace je vždy alespoň jeden z hostů povinen setrvat u stolu.
   
 10. Jakýkoliv projev agrese a vulgárního chování je v restauraci nežádoucí.
   
 11. Host je povinen řídit se pokyny obsluhy.
   
 12. Je zakázáno vstupovat do míst, která nejsou určena pro návštěvníky (zázemí provozovny, prostor za barem, skladové prostory apod.).
   
 13. Návštěvníci berou na vědomí, že je nutné zdržet se hlučných projevů před restaurací a nerušit obyvatele okolních budov.
   
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat hosta z restaurace při nevhodném chování a porušení některého z bodů uvedených v provozním řádu.
   
 15. V prostorách provozovny je instalován kamerový systém se záznamem.
   
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v provozním řádu.